image004

Dvodnevni RENEXPO® BiH sajam i stručne konferencije biti će mjesto povezivanja privrednika

23. i 24. oktobra 2019. godine u Kongresnom centru Hotel Hills Sarajevo, Bosna i Hercegovina, održat će se šesti RENEXPO® BiH, Međunarodni sajam i konferencija za obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, upravljanje vodama i otpadom, i energetsku efikasnost.Zaštita okliša, obnovljivi izvori energije i upravljanje vodama i otpadom su teme koje sve više privlače
pažnju stanovnika Bosne i Hercegovine.

Problemi sa zagadjenim zrakom, vodosnadbijevanjem i
odlaganjem otpada direktno utiču na kvalitet života i zdravlje svih građana BiH.

Obnovljivi izvori
električne enrgije i moderni sistemi grijanja dobijaju sve više na popularnosti kako kod komercijalnih
preduzeda tako i kod privatnih domadinstava.
Bosna i Hercegovina, sa svojim prirodnim potencijalima, idealno je mijesto za implementaciju ovih
naprednih tehnologija .

Pouzdanost navedenih sistema i nihova ekonomska opravdanost su veoma
privlačni kao riješenje mnogih akuelnih energetskih i ekoloških problema u BiH. Da bi se iskoristio takav
potencijal BiH, potrebna je sinhronizacija svih učesnika lanca korištenja električne energije, voda i
otpada.
Dvodnevni RENEXPO® BiH sajam i stručne konferencije biti će mjesto povezivanja privrednika,
stručnjaka i donosioca odluka, predstavljajudi bududnost ekološkog i ekonomskog razvoja BiH kroz
praktične primjene .

Očekuju Vas renomirani predavači, priznati stručnjaci i tržišni lideri, koji će predstaviti napredna, efikasna rješenja i uspješne primere iz prakse.
Na konferencijama ovog događaja, raspravljati de se aktuelne teme: održivo upravljanje vodama u BiH,
fotonaponske elektrane i solarna energija , upravljanja otpadom , male i srednje hidroelektrane i
obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grijanja/ hlađenja u BiH. Takođe de biti organizovan i
okrugli sto o vjetroenergiji u BiH i prvi godišnji skup energetskih menadžera BiH. Ovo je jedinstvena prilika da iz prve ruke saznate koji ekološki i ekonomski trendovi su prisutni u BiH i
čitavom regionu Zapadnog Balkana. Ukoliko želite da prisustvujete konferencijama i okruglim stolovima
posetite web stranicu sa programom konferencija.

Comments are closed